?? ?? : ? >> ??·?? >> ??

?? ??? ?? ??? ??????


2019-09-19      

????? ??? ???? UFO? ?? ??? ??, ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ??. ??/ ???

4?? ?? ? 800? ??(? 13?7088??)? ??? ???(北京) ?3?? ‘??? ??(大興)????(?? ????)’? ?? ??? ?? ? ?? ????. ?? ????? ????? ??? ?? ?? ??? ?? UFO ??? ??? ?? ????, ??? ???? ?? ???? ??? ?? ‘??’? ???? ?? ????. ????? ??? ??? ???(河北)? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ?·?·?(京津冀, ???·??·???) ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ??? ??.

????? ?? ? ????? ???? ?? ??? ??? ??, ???? ? ???, ?? ????? ?? ????, ????? ???? ? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ????? ????. ??? ?? 9? 30? ?? ??? ??? ??.

? ???, ???? ??
5? 13? ?? 9? 30?, ??(南方)?? ?? ??? A380? ????? ?? 1? ???? ??? ????. ???? ??? ???????. ?? ??(東方)??? A350-900? ?????(Air China)? ?? B747-8, ??(廈門)??? B787-9? ??? ????? ?? 1?, ?? 1?, ?? 1? ???? ????. ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ??? ????.

????? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ????. ???(華北) ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ??? ??? ??.

????? ?? ??? ?? ?? ? ??? ????? ? ? ??? ??? ????. ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ????. ?? 8??? ????? ?? ?? ????? ????? ????. ????? ? ??? ??? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???. ???? ???? ?? ???? ???. ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ? ??? ??? ??.

????·????·?????·???? ? 4? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ? ??? ????? ???? ??. ??/ ???(萬全)

? ??? ??? ??? ??/???

?? ??? ?? ???(張亨文) ????? ??? ?4? ?? ??/??

?? ??? 100% 
?? ???? ??? ????? ? ??? ? ??? ????? ????. ??? ??? ?? ??? ???, ??? ?? ????, ??? ??? ???? ???? ? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ????.

????? ?? ?? ??·???? ?? ?????. ?? ????? ?? ?? ??? ‘3?1?(三縱一橫)’ ? ???? ?? ? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ? ??. ‘??? ?(鳳凰之眼)’??? ???? ??? ??? ‘???(西塔臺)’? ?? ??? ?? ?? ?? ??? 4? ??? ?????? ???? ????? ??? ?? ??? ? ?? ?? ???? ???? ??? ? ??.

???? ???? ????? ???? ????. ????? ??? ??, ??? ???? ??(span·? ?? ??? ??)? ??(輪距·?? ??? ??)? ?? ?? ??? ??? ?? ????. ?? ? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????.

????? ?? ?? ???? ??? 6??? ?? ??? ??? ????. 7? ???? ???? ?? ??? ?? ??, ? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????. 8? ???? ???(首都)????? ? ???? ?? ????? ???? ???? ??? ????.


?|??(徐訊), ???(王蘊聰), ????(李慧鵬)

 

240

< >
網站專題小背景.png

??? ??, ??? ? ??? ? ??? ? ?

???? ??(廣西) ??(南寧)??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?????.

?? ??>>

?? ????? ???? ??? ??

?? ??? ?? ? ??? ??? ????, ??(廣東)?? ?? ?? ??·??·?? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??.

?? ??>>

11选五遗漏数据辽宁